Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2019

0056 2d44 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
6396 2ead
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamr-absentia mr-absentia
6075 8a11 500
Reposted fromsavatage savatage viaciarka ciarka
9894 cbdd
Reposted fromTinchen Tinchen viasatyra satyra
0438 7d90
Reposted fromsexinthe sexinthe viamr-absentia mr-absentia

September 20 2019

9766 7a1d
Reposted frompsychedelix psychedelix
9785 9729
Reposted frompsychedelix psychedelix
2484 b298 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarakoszula szarakoszula
9702 ecb8 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viamr-absentia mr-absentia
7394 7a84
Reposted frombrumous brumous viamr-absentia mr-absentia
9269 7c89 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
6687 be0f 500
Reposted fromrubinek rubinek viamr-absentia mr-absentia
Należy być wdzięcznym za to, co się ma, zamiast pragnąć rzeczy, które, jak nam się wydaje, chcemy mieć.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Żałoba miała swój szczególny zapach. Pachniała wilgotną, niewietrzoną salką w kościele i kiepską herbatą w torebkach. Posiłkami gotowanymi dla jednej osoby i zwietrzałymi papierosami, które pali się, kuląc się przed zimnem. Ułożonymi włosami i spryskanymi pachami, drobnymi praktycznymi zwycięstwami nad otchłanią rozpaczy.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 17 2019

4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viaathlin athlin
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl