Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

9712 f5f0 500
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
3206 8008 500
Reposted fromidiod idiod viamr-absentia mr-absentia
1476 962e
Reposted from4777727772 4777727772 viaflamingo flamingo
Reposted fromLeguanien Leguanien viaflamingo flamingo

July 20 2018

Reposted frommr-absentia mr-absentia
1493 69cc
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
i proszę, nie dzwoń, przyjedź, można u mnie palić.
— T.Różycki
Reposted fromcatchmelater catchmelater
7275 12bb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahalucine halucine
3292 f914
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula

July 16 2018

– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viabiianca biianca
5423 a4ee
Reposted fromkarahippie karahippie viabiianca biianca
Każdy język zawiera pewne zwroty, które osiągają wręcz kosmiczny zakres i w których skrystalizowane zostały główne postulaty niesformułowanej filozofii, odzwierciedlającej myśl ludzką, kulturę, cywilizację, a nawet erę. Należą do nich: "rzeczywistość", "substancja", "materia", "przyczyna", a także - jak widzieliśmy - "przestrzeń", "czas", "teraźniejszość", "przeszłość". W języku hopi tego rodzaju terminem jest 'tunátya' - "spodziewać się czegoś", "mieć nadzieję", "oczekiwać", "myśleć o czymś z nadzieją".
— B. J. Whorf, "Model universum Indian" [w:] "Antropologia słowa - zagadnienia i wybór tekstów", [red.] G. Godlewski
Reposted fromciarka ciarka viabiianca biianca

Trip into demonology

lavmuffin:

During the 16th century, it was believed that each demon had more strength during a special month of the year. So people born on those moths are influenced by them.

Belial in January
Leviathan in February
Satan in March
Belphegor in April
Lucifer in May
Berith in June
Beelzebub in July
Astaroth in August
Thammuz in September
Baal in October
Asmodai in November
Moloch in December

0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viaskonfundowane skonfundowane
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaskonfundowane skonfundowane
4805 7fff 500
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula
8864 a148
Reposted fromkarahippie karahippie viadiedrunk diedrunk
9848 49fd
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl