Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaathlin athlin
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viaathlin athlin

April 24 2017

6908 e76c 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaszydera szydera
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
3771 ffe4 500
Reposted fromrichardth richardth viairbjarbirb irbjarbirb
Osoby dotknięte długoterminową samotnością, mają niebywałą umiejętność do pięknego opowiadania o rzeczach najprostszych.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
Czym/kim jest człowiek? Powiadano przecież, że człowiek jest: istotą państwową (Arystoteles), obrazem Boga (św. Augustyn), nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, trzciną myślącą (Blaise Pascal), istotą posiadającą język, co umożliwia mu rozwagę (Johann Gottfried Herder), wypadkową superego i podświadomości (Zygmunt Freud), osobą wolną i twórczą, jedyną rzeczywistością, którą poznajemy i tworzymy od wewnątrz (Emmanuel Mounier), Innym (Emmanuel Lévinas), itd.
— Grażyna Gajewska
8580 5d53 500

boyirl:

Graziano Locatelli

Reposted fromfuckblack fuckblack viasatyra satyra
0755 fb71 500
Reposted fromsarazation sarazation viadiedrunk diedrunk
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viasatyra satyra

April 22 2017

April 21 2017

3695 1d73 500
Reposted byhash hash
0334 dbc6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
4009 0750 500
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
8747 2246

chaosophia218:

Plan of the Constitution of Man according to Fabre D’Olivet.

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaathlin athlin
3565 3387 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaathlin athlin
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaquotes quotes
2978 a849 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viaflamingo flamingo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl