Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2019

8093 79a7 500
Reposted fromBabson Babson viairmelin irmelin
Reposted fromlaserpony laserpony viairmelin irmelin
8597 ffe2 500

November 29 2019

7456 b375 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszarakoszula szarakoszula
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
6708 04d8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

"Co do nieśmiałości - któż jej nie zna! Ale jest na to niezły sposób, wypróbowany przez osobę bardzo mi bliską: najpierw trzeba uwierzyć w siebie, a potem o sobie zapomnieć."

Małgorzata Musierowicz - Ida sierpniowa

Reposted fromjustmine justmine viaataga ataga
0817 9da8 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viabiianca biianca
- Cóż, to jest jeden sposób, by dowiedzieć się, czy facet, który ucieka od ciebie, naprawdę cię kocha. - Czyli jaki? Charlie spojrzał mi w oczy. - Żyj dalej bez niego. Facet szybko odzyskuje zdrowy rozsądek, gdy dociera do niego, że już na niego nie czekasz.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabiianca biianca
(...) prawdziwą przyjaźń rozpoznaje się po tym, że nadal możesz do kogoś wrócić, nawet jeśli okoliczności życiowe zupełnie się zmienią.
— Penelope Ward - "Gentleman numer 9"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabiianca biianca
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viabiianca biianca
3407 d9e0
Reposted fromtichga tichga viabiianca biianca
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabiianca biianca
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viaterazjestlato terazjestlato
3276 3d0d 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viasatyra satyra
9869 84db 500
David Bowie floating in a boat in Bangkok, 1983 (Photo: Denis O' Regan)

November 03 2019

Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl