Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

Niektórzy ludzie po prostu działają na innych uspokajająco.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viaataga ataga
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga
7728 2e29 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaataga ataga
W każdym z nas jest ktoś, kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my siebie.
~Carl Gustav Jung
Reposted fromsummermind summermind viaataga ataga
Mówię więcej głupich rzeczy przed 9 rano niż większość ludzi przez cały dzień.
— Chandler Bing, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaataga ataga
5913 7514 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga
0739 9ca2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaataga ataga

April 22 2018

1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadiedrunk diedrunk
6020 e4fb 500
Reposted frombrumous brumous viadiedrunk diedrunk

April 21 2018

4574 3629
Reposted fromzungud zungud viamushu mushu
Reposted fromFlau Flau viaFalloutsoup Falloutsoup
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSzczurek Szczurek

April 20 2018

3304 0a5b 500
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viareloveution reloveution
James Tissot - Holyday(1876)
Reposted fromgruetze gruetze viareloveution reloveution
6147 9394
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadogs dogs

April 17 2018

9881 d44a 500
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer vianieobecnosc nieobecnosc
0306 6321 500
Reposted fromverronique verronique viavilewicked vilewicked
Każdy człowiek musi znaleźć taki aspekt mitu, który będzie związany z jego własnym życiem. Mity w zasadzie pełnią cztery funkcje. Pierwsza jest mistyczna: gdy uświadamiasz sobie, jakim cudem jest wszechświat i ty sam, i gdy odczuwasz lęk wobec tej tajemnicy. (...) Druga (...) jest wymiarem kosmologicznym (...); ukazuje ci kształt wszechświata, ale w taki sposób, że znów dostrzegasz w nim tajemnicę. (...) Trzecia (...) jest socjologiczna, polega na podtrzymywaniu i uzasadnianiu pewnego porządku społecznego.(...) czwarta (...) pedagogiczna: w jaki sposób żyć po ludzku w każdych okolicznościach. Mity mogą nas tego nauczyć.
— Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, 1988, tłum. Ireneusz Kania
Reposted fromstonerr stonerr vianezavisan nezavisan
6843 73a0
Reposted fromagridoce agridoce viavilewicked vilewicked
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl