Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

8490 4825 500
Reposted fromoll oll viaciarka ciarka

November 07 2018

[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaiblameyou iblameyou
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution

November 06 2018

Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaciarka ciarka

November 05 2018

0517 03ec 500
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq vialottee lottee

November 04 2018

3351 a3ff 500

vintage nude photo - by Rikkō Nakamura, 1951.

4860 3e9d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatwiggylaw twiggylaw
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viaeazyi eazyi
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viadestroyed destroyed

November 02 2018

4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciarka ciarka

October 31 2018

5634 12a3 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaciarka ciarka
1013 ab63 500

Paris 1960 

Photo: Nicolas Tikhomiroff 

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaciarka ciarka

October 30 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viapomsa pomsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl