Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

7194 0355
Reposted fromcatchmelater catchmelater

September 19 2018

4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viastefanson stefanson
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromtgs tgs viadogs dogs
9292 2786
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaataga ataga
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic vialottee lottee
Hohenzollern Castle, Germany.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viareloveution reloveution
0773 e009 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viareloveution reloveution
3514 e7dc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamieszu mieszu
Tam, gdzie świat czyni się obrazem, byt w całości zakłada się jako coś, na co człowiek się nastawia i co chce zatem pozwać przed siebie, mieć przed sobą. Światoobraz w rozumieniu istotnym nie oznacza więc obrazu świata, lecz świat pojmowany jako obraz. W tym ujęciu byt w całości bytuje dopiero i tylko o tyle, o ile postanawia go człowiek, który przedstawia i dostawia, wytwarza. Tam, gdzie powstaje światoobraz, zapada istotna decyzja o bycie w całości. Bycia bytu poszukuje się i znajduje się je w tym, że jest on przedstawiany. (…) To nie światoobraz zmienia się z niegdyś średniowiecznego w nowożytny, to sam fakt, że świat staje się obrazem, znamionuje istotę nowożytności

[Martin Heidegger, Czas światoobrazu.]
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaciarka ciarka
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
4095 3b56 500
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
4578 5c2c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamr-absentia mr-absentia
6330 c2be
Reposted fromusunto usunto viaiblameyou iblameyou
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaeazyi eazyi
4372 6bd6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra

September 18 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl