Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

Pipes from Żywiec region, southern Poland
Reposted bypltravelling-without-movingpanpancernybluejanemirandokoszmarek

May 07 2017

0257 9ed8 500

i-like-lots-of-things:

what did we do to deserve Hugh Jackman?

2580 d70a 500
Podobno Wrocław poczuł się Wenecją
Reposted fromTenSigis TenSigis viaiblameyou iblameyou

May 05 2017

4973 928d 500
Reposted fromoll oll viaRozanopalcaJutrzenka RozanopalcaJutrzenka
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viaepidemic epidemic

May 04 2017

Chce pani  wiedzieć, dlaczego tak ciężkie zarzuty tak gładko pani się piszą? Bo pani jeszcze nie nauczyła się pisać. Ani czytać.
— Gombrowicz, komentujący oszczerczy tekst pod jego adresem
Reposted byplquotesapatycznacatherineeepodprzykrywkaabstractionnantonimblakablaka

May 02 2017

4470 67bb
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome

May 01 2017

1344 2ccc
DeNiro and Scorsese
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viabeattman beattman
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viabadblood badblood

April 25 2017

A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaathlin athlin
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viaathlin athlin

April 24 2017

6908 e76c 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaszydera szydera
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
3771 ffe4 500
Reposted fromrichardth richardth viairbjarbirb irbjarbirb
Osoby dotknięte długoterminową samotnością, mają niebywałą umiejętność do pięknego opowiadania o rzeczach najprostszych.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl