Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

7096 01f9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaathlin athlin
9082 656d 500
Reposted fromtfu tfu viareloveution reloveution
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viareloveution reloveution
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
7386 e5b1
Reposted frompiar piar viareloveution reloveution
3659 30b4
Reposted fromqb qb viareloveution reloveution
1225 dd79 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viareloveution reloveution
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaolakocie olakocie
0194 a4ad 500
Reposted fromreckon reckon viasatyra satyra
0106 5ea9

May 27 2017

8864 29f8 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
8826 41e8 500

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now viadiedrunk diedrunk
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaolakocie olakocie

May 26 2017

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl