Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

7463 e997
Reposted frombrumous brumous vianieprzytomny nieprzytomny
9487 321c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viadogs dogs
3256 7b36
Reposted fromxempx xempx viahalucine halucine
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viahalucine halucine
8077 0bf8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOnlyBlue OnlyBlue
4783 f9d9

desintegro:

Les encastrés, 2005 by Agnès Geoffray

Reposted fromkimik kimik viacatchmelater catchmelater
3678 ab5d 500
Reposted frompixielark pixielark viameadowlarks meadowlarks
1904 79a1 500
Reposted fromancientsoul ancientsoul viameadowlarks meadowlarks
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadestroyed destroyed
bardzo proszę! co za zdziwienie,
wchodzę na zupę co kilka miesięcy, a stary post jest tak potrzebny akurat dzisiaj :) serdeczności

August 30 2017

2291 f4f1

bearsofair:

When you’re caught in the middle of doing something weird. ( x )

August 09 2017

6706 61a4
Reposted fromborderme borderme vianieprzytomny nieprzytomny
Podsumowując, można by pokusić się o stwierdzenie, że na świecie istnieją dwie rasy ludzi, lecz tylko w tym jednym sensie: "rasa" ludzi przyzwoitych oraz "rasa" tych, którzy nie wiedzą, czym jest przyzwoitość.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie vianieprzytomny nieprzytomny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl